Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Patrick Walshe McBride