Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Giullian Yao Gioiello